Algemene Voorwaarden

Download hier de voorwaarden als PDF Bestand in het Nederlands.

Download hier de voorwaarden als PDF Bestand in het Duits.

Download hier de voorwaarden als PDF Bestand in het Engels.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die een lid van
Koninklijke Metaalunie doet, op alle overeenkomsten die hij sluit en op alle
overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn, een en ander voor zover
het Metaalunielid aanbieder dan wel leverancier is.
1.2. Het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt wordt aangeduid als opdrachtnemer.
De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.
1.3. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
gesloten overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit
de overeenkomst voor.
1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door Metaalunieleden.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen en dergelijke
verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan
en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek,
“ex works”, vestigingsplaats opdrachtnemer, conform Incoterms 2010. De
prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakking.
2.4. Als opdrachtgever de aanbieding van opdrachtnemer niet aanvaardt, heeft
opdrachtnemer het recht alle kosten die hij heeft gemaakt om zijn aanbieding
te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom

3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de
auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane
aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)
modellen, programmatuur en dergelijke.
3.2. De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom
van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging
ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder
voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer
niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Opdrachtgever is
aan opdrachtnemer per overtreding van deze bepaling een direct opeisbare
boete verschuldigd van 2 25.000,– Deze boete kan naast schadevergoeding
op grond van de wet worden gevorderd.
3.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1
van dit artikel op eerste verzoek binnen een door opdrachtnemer gestelde
termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan
opdrachtnemer een direct opeisbare boete verschuldigd van 2 1.000,– per
dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden
gevorderd.

Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie

4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij
van opdrachtnemer krijgt als deze geen betrekking hebben op de opdracht.
4.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen en dergelijke
verstrekt, mag opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan
van de juistheid en volledigheid hiervan.
4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met
betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte adviezen,
tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen
en dergelijke.

Artikel 5: Levertijd / uitvoeringsperiode

5.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemer bij benadering
vastgesteld.
5.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer
ervan uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die
hem op dat moment bekend zijn.
5.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer over alle commerciële
en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke
gegevens, definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit
zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen
én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is
voldaan.

5.4. a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan opdrachtnemer bekend
waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde,
kan hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die hij
nodig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren.
Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen
worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit
toelaat.
b. Als er sprake is van meerwerk worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode
verlengd met de tijd die opdrachtnemer nodig heeft om de materialen
en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te
verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan
worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra
zijn planning dit toelaat.
c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer
worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van
de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning
van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden
worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
d. Als er sprake is van onwerkbaar weer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode
verlengd met de daardoor ontstane vertraging.

5.5. Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer maakt als gevolg
van een vertraging in de levertijd en/of uitvoeringsperiode zoals vermeld in
lid 4 van dit artikel te voldoen.
5.6. Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval
recht op schadevergoeding of ontbinding.

Artikel 6: Risico-overgang

6.1. Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, vestigingsplaats opdrachtnemer,
conform Incoterms 2010. Het risico van de zaak gaat over op het moment dat
opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever.
6.2. Ongeacht het bepaalde in lid 1 van dit artikel kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer
overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het
risico van opslag, laden, transport en lossen rust in dat geval op opdrachtgever.
Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.
6.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van aflevering van
de nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich houdt, blijft het risico van de
in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit
heeft gesteld van opdrachtnemer. Als opdrachtgever de in te ruilen zaak niet
kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de overeenkomst werd
gesloten, kan opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden.

Artikel 7: Prijswijziging

7.1. Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende factoren die is opgetreden
na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtgever doorberekenen.
7.2. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel
naar keuze van opdrachtnemer op een van de onderstaande momenten
te voldoen:
a. als de prijsstijging zich voordoet;
b. tegelijk met betaling van de hoofdsom;
c. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

Artikel 8: Overmacht

8.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te
schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn contractuele verplichtingen
jegens opdrachtgever na te komen.
8.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat leveranciers,
onderaannemers van opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde
transporteurs niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het
weer, aardbevingen, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan
van gereedschappen of materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen
en import- of handelsbeperkingen.
8.3. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid
tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. Opdrachtgever
en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst na afloop van deze termijn
met onmiddellijke ingang beëindigen, maar uitsluitend voor dat deel van de
verplichtingen dat nog niet is nagekomen.
8.4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of
wordt, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke
ingang te beëindigen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.
8.5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de opschorting
of de beëindiging in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk

9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en
andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig
zijn verkregen. Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer
een afschrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe te
zenden.
9.2. In de prijs van het werk zijn niet begrepen:

a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-,
stukadoors-, schilder-, behangers-, herstelwerk of ander bouwkundig
werk;
b. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele
voorzieningen;
c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk
aanwezige zaken;
d. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
e. reis- en verblijfkosten.

Artikel 10: Wijzigingen in het werk

10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:

a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het
bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de
werkelijkheid;
c. geschatte hoeveelheden meer dan 10% afwijken.
10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden
op het moment dat het meerwerk wordt verricht.
Minderwerk wordt verrekend op basis van de prijsbepalende factoren die
golden op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

10.3. Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk zoals bedoeld in lid 1
van dit artikel naar keuze van opdrachtnemer op een van de onderstaande
momenten te voldoen:

a. als het meerwerk zich voordoet;
b. tegelijk met betaling van de hoofdsom;
c. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

10.4. Als de som van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer
bij de eindafrekening 10% van het verschil bij opdrachtgever in
rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg
is van een verzoek van opdrachtnemer.

Artikel 11: Uitvoering van het werk

11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord
en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de
uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde
voorzieningen, zoals:

a. gas, water en elektriciteit;
b. verwarming;
c. afsluitbare droge opslagruimte;
d. op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.

11.2. Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor schade in verband
met verlies, diefstal, verbranding en beschadiging van zaken van opdrachtnemer,
opdrachtgever en derden, zoals gereedschappen, voor het werk bestemde
materialen of bij het werk gebruikt materieel, die zich bevinden op de
plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen
plaats.
11.3. Opdrachtgever is gehouden zich adequaat te verzekeren tegen de risico’s
genoemd in lid 2 van dit artikel. Opdrachtgever dient daarnaast te zorgen
voor verzekering van het werkrisico van te gebruiken materieel. Opdrachtgever
dient opdrachtnemer op eerste verzoek een kopie van de betreffende
verzekering(en) en een bewijs van betaling van de premie te sturen. Als er
sprake is van schade is opdrachtgever verplicht dit onverwijld bij zijn verzekeraar
te melden ter verdere behandeling en afwikkeling.
11.4. Als opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden
van dit artikel niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de
werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra
opdrachtgever alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning
van opdrachtnemer dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle voor
opdrachtnemer uit de vertraging voortvloeiende schade.

Artikel 12: Oplevering van het werk

12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:

a. als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever
een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als
opgeleverd beschouwd;
c. als opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat
het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling
schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is
goedgekeurd;
d. als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken
of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld
of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave
van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Opdrachtgever
dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te
leveren.
12.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor
schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik
van reeds opgeleverde delen van het werk.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is opdrachtnemer gehouden zijn
contractuele verplichtingen alsnog na te komen.
13.2. De verplichting tot schadevergoeding van opdrachtnemer op grond van welke
wettelijke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen opdrachtnemer
uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering
verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval
door deze verzekering wordt uitbetaald.
13.3. Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de
beperking van lid 2 van dit artikel, is de verplichting tot schadevergoeding
beperkt tot maximaal 15% van de totale opdrachtsom (exclusief btw). Als
de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting
tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de opdrachtsom
van dat onderdeel of die deellevering.
13.4. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder andere verstaan stagnatieschade,
productieverlies, gederfde winst, transportkosten en reisen
verblijfkosten. Opdrachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze
schade verzekeren;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan
schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht
aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de
nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever kan zich
desgewenst tegen deze schade verzekeren;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen
of niet leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.

13.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever
aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde
bewerking.
13.6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden
wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product
dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit
door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen. Opdrachtgever is
gehouden alle voor opdrachtnemer in dit verband geleden schade waaronder
de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

Artikel 14: Garantie en overige aanspraken

14.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat opdrachtnemer voor een
periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de
overeengekomen prestatie. Als een afwijkende garantietermijn is overeengekomen,
zijn de overige leden van dit artikel eveneens van toepassing.
14.2. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is geweest, zal opdrachtnemer
de keuze maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of opdrachtgever
crediteert voor een evenredig deel van de factuur. Kiest opdrachtnemer voor
het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze
en het tijdstip van uitvoering. Bestond de overeengekomen prestatie (mede)
uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverd materiaal, dan dient
opdrachtgever voor eigen rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren.
14.3. Onderdelen of materialen die door opdrachtnemer worden hersteld of vervangen,
moeten door opdrachtgever aan hem worden toegezonden.
14.4. Voor rekening van opdrachtgever komen:

a. alle transport- of verzendkosten;
b. kosten voor demontage- en montage;
c. reis- en verblijfkosten.

14.5. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden
een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.
14.6. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn
verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.

14.7. a. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van:
– normale slijtage;
– onoordeelkundig gebruik;
– niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
– installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of
door derden;
– gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven
door opdrachtgever;
– gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte
materialen of hulpmiddelen.
b. Geen garantie wordt gegeven op:
– geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
– het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever;
– onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.

14.8. Het bepaalde in de leden 2 t/m 7 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing
bij eventuele aanspraken van opdrachtgever op grond van wanprestatie,
non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook.
14.9. Opdrachtgever kan rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen.

Artikel 15: Klachtplicht

15.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen,
als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt
of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft
geklaagd.
15.2. Opdrachtgever moet klachten over de hoogte van het factuurbedrag, op
straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij
opdrachtnemer hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig
dagen, moet opdrachtgever uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum
schriftelijk hebben geklaagd.

Artikel 16: Niet afgenomen zaken

16.1. Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd en/of uitvoeringsperiode
de zaak of zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst op de overeengekomen
plaats af te nemen.
16.2. Opdrachtgever dient alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem
kan worden verwacht teneinde opdrachtnemer tot aflevering in staat te stellen.
16.3. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever
opgeslagen.
16.4. Bij overtreding van het bepaalde uit de leden 1 en/of 2 van dit artikel is opdrachtgever
aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van 2 250,– per dag
met een maximum van 2 25.000,–. Deze boete kan naast schadevergoeding
op grond van de wet worden gevorderd.
17.9. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld,
komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor
rekening van opdrachtgever.

Artikel 17: Betaling

17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op
een door opdrachtnemer aan te wijzen rekening.
17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:

a. bij balieverkoop contant;
b. bij termijnbetaling:
– 40% van de totale prijs bij opdracht;
– 50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal of als de levering
van materiaal niet in de opdracht is begrepen na aanvang van
de werkzaamheden;
– 10% van de totale prijs bij oplevering;
c. in alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuurdatum.

17.3. Als opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt is hij verplicht om,
in plaats van betaling van de overeengekomen geldsom, te voldoen aan een
verzoek van opdrachtnemer om inbetalinggeving.
17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen
of om op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement
van opdrachtnemer of de wettelijke schuldsanering op opdrachtnemer van
toepassing is.
17.5. Ongeacht of opdrachtnemer de overeengekomen prestatie volledig heeft
uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan
hem verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als:

a. een betalingstermijn is overschreden;
b. het faillissement of de surseance van betaling van opdrachtgever is aangevraagd;
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
d. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten
tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is
overleden.

17.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen
betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd.
De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente
als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand
gezien als een volle maand.

17.7. Opdrachtnemer is bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen
met vorderingen van aan opdrachtnemer gelieerde ondernemingen op opdrachtgever.
Daarnaast is opdrachtnemer bevoegd zijn vorderingen op opdrachtgever
te verrekenen met schulden van aan opdrachtnemer gelieerde
ondernemingen aan opdrachtgever. Verder is opdrachtnemer bevoegd zijn
schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen op aan opdrachtgever
gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen
worden de ondernemingen die tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b
BW, behoren en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW verstaan.

17.8. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn
is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke
kosten verschuldigd met een minimum van 2 75,–.
Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom
incl. rente):
over de eerste 2 3.000,– 15%
over het meerdere tot 2 6.000,– 10%
over het meerdere tot 2 15.000,– 8%
over het meerdere tot 2 60.000,– 5%
over het meerdere vanaf 2 60.000,– 3%
De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze
hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt.

Artikel 18: Zekerheden

18.1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht
op eerste verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende
zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen
de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer
heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op
opdrachtgever te verhalen.
18.2. Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:

a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen
uit deze of andere overeenkomsten;
b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde
overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

18.3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever
deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of
vervreemden.
18.4. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij
de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever zal daartoe alle medewerking
verlenen.
18.5. Opdrachtnemer heeft op alle zaken die hij uit welke hoofde ook onder zich
heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op opdrachtgever heeft
of mocht krijgen ten opzichte van een ieder die daarvan afgifte verlangt een
pandrecht en een retentierecht.
18.6. Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeenkomst door opdrachtnemer
aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft
het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als opdrachtgever
zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

Artikel 19: Beëindiging van de overeenkomst

Als opdrachtgever de overeenkomst wil beëindigen zonder dat er sprake
is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee
instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd.
Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade
zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1. Het Nederlands recht is van toepassing.
20.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige
andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
20.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats
van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is
met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel
afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.